Páipéir Eastáit Talún agus Gníomhais

Páipéir Eastáit

Is ionann páipéir eastáit agus an chuid is mó de bhailiúcháin Rannóg na Lámhscríbhinní agus is díol spéise iad go háirithe don staraí sóisialta agus eacnamúil. Áirítear leo go ginearálta léarscáileanna, léasanna, cíosanna, cuntais airgeadais agus comhfhreagras; tugann na doiciméid seo eolas sonraithe go minic a bhaineann leis na caidrimh idir tiarnaí talún agus a gcuid tionóntaí agus fostaithe an eastáit.

Téann formhór na bpáipéar eastáit seo siar ón seachtú haois déag go dtí an fichiú haois agus sin san áireamh. I measc na bpáipéar is cáiliúla tá siadsan a bhaineann le Ormond, Lismore, Inchiquin, Clonbrock, Coolattin, Fingal, agus Monteagle, agus iad ag leanúint ón seachtú haois déag ar aghaidh. Cuireann Ormond isteach bailiúchán gníomhas freisin a shíneann siar chomh fada le teacht na Normannach sa dara haois déag.

Cuimsíonn na páipéir eastáit talún go hiondúil freisin páipéir phearsanta a thugann cuntas ar shaol agus ar shlite bheatha na dteaghlach talún. Léirítear saol sóisialta, eacnamúil agus baile na dteaghlach seo i dtaifid mar cuntais na bhfear oibre, sonraisc, leabhair oidis, fardail siléir, dialanna agus comhfhreagras.

Tá roinnt de chatalóga na bpáipéar eastáit talún ar fáil ar líne nó i bhfoirm phriontáilte. Déantar catalógú leanúnach ar na bailiúcháin eile de pháipéir eastáit talún.

Gníomhais

Tá isteach agus amach le 28,000 gníomhas sa Rannóg Lámhscríbhinní. Ina measc táléasanna, uachtaí, socruithe pósta, morgáistí agus doiciméid dlíthiúla eile.

Ar ais chuig Bailiúcháin.