Deiseanna Reatha

Cuirfear fáilte roimh iarratais ar na poist seo a leanas:

 Staidéaracht Forbartha Catalóige – Conradh Sé Mhí

Beidh sealbhóir na Staidéarachta ag obair i Rannóg na gCóras Faisnéise chun cabhrú le gach gné den obair ar chaighdeánú agus athchóiriú áiseanna cuardaigh na Leabharlainne Náisiúnta d’fhonn cur le catalóg ar líne na leabharlainne, go háirithe na háiseanna cuardaigh do bhailiúcháin amhairc agus lámhscríbhinní na leabharlainne.

Staidéaracht sna Bailiúcháin – Conradh Naoi Mí

Oibreoidh an té a gheobhaidh an Staidéaracht i Rannóg na mBailiúchán sa Leabharlann Náisiúnta. Beidh an té a gheobhaidh an staidéaracht ag obair leis an bhfoireann coimeádaithe atá freagrach as bainistiú agus cúram do bhailiúcháin fhairsinge chlóite agus amhairc na Leabharlainne, agus gheobhaidh sé nó sí taithí ar ghnéithe tábhachtacha de bhainistíocht bailiúchán. Bronnfar an staidéaracht ar chéimí san eolaíocht leabharlainne agus faisnéise atá cáilithe anois nó a bheidh cáilithe go luath agus ar mian leis nó léi taithí a fháil ar obair leabharlainne ar chéimí roimh dó nó di freastal ar chúrsa iarchéime sa leabharlannaíocht.

Staidéaracht sna Bailiúcháin Dhigiteacha - Conradh Naoi Mí

Oibreoidh an té a gheobhaidh an staidéaracht i Rannóg na mBailiúchán sa Leabharlann Náisiúnta agus cabhróidh sé nó sí leis leis an obair ar chur i bhfeidhm straitéis na Leabharlainne maidir le bailiú, caomhnú agus rochtain ar ábhar digiteach ar líne agus as líne. Bronnfar an staidéaracht ar chéimí san eolaíocht leabharlainne agus faisnéise nó sa Léann Cartlainne atá cáilithe anois nó a bheidh cáilithe go luath agus ar mian leis nó léi taithí a fháil ar obair leabharlainne ar chéimí roimh dó nó di freastal ar chúrsa iarchéime sa leabharlannaíocht nó sa Léann Cartlainne.

Staidéaracht Joyce - Conradh Sé Mhí

Beidh obair dhian le lámhscríbhinní Joyce, d'fhonn sonraí a tháirgeadh a úsáidfear i catalóg léannta, agus tascanna eile a bhaineann le Joyce a bhféadfadh gá a bheith leo, mar chuid den staidéaracht seo. Ba chóir d’iarrthóirí ar Staidéaracht Joyce a bheith ina mic léinn iarchéime, agus iad sa dara bliain den iarchéim ar a laghad, nó ina mic léinn iardhochtúireachta, agus iad ag déanamh staidéir ar Joyce.

Staidéarachtaí Taighde Tagartha – Dhá Post – Conradh Bliana Amháin

Beidh an bheirt Daltaí Taighde agus Tagartha ag cabhrú le seirbhísí tagartha bunaithe ar an bhfoireann a sholáthar d'úsáideoirí sna seomraí léitheoireachta agus d’úsáideoirí cianda, ag obair chun úsáideoirí a cheangal leis an Leabharlann Náisiúnta agus le hábhar eile. Beidh siad ag obair ar thionscadal chun réiteach bainistíochta eolais a aithint chun fiosrúcháin tagartha a láimhseáil, agus a raon feidhme a mheas. Ina theannta sin, déanfaidh siad forbairt ar sheisiúin oiliúna agus eolais d’úsáideoirí, lena n-áirítear Laethanta Oscailte, agus oibreoidh siad i gcomhar le foireann na Leabharlainne Náisiúnta chun seirbhísí a chur in oiriúint do ghrúpaí úsáideoirí tábhachtacha. Ní mór d'iarratasóirí don phost a bheith dírithe ar an úsáideoir agus solúbtha, le scileanna obair foirne agus scileanna anailíse den scoth acu, agus an cumas acu chun anailís a dhéanamh ar obair thionscadail agus an obair sin a sheachadadh de réir na spriocdhátaí a bheidh leagtha amach. Ba chóir d'iarratasóirí cáilíocht san eolaíocht leabharlainne agus faisnéise a bheith acu, nó a bheith i mbun an cháilíocht a fháil.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór iarratais a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais oifigiúil.

Tabhair le fios cé acu staidéaracht ar a bhfuil tú ag cur isteach.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin bpost agus chun foirm iarratais a fháil, déan teagmháil le Bernie Mc Cann ar 01 6030276.

Is féidir foirmeacha iarratais comhlánaithe a sheoladh ar ríomhphost chuig hr@nli.ie nó sa phost chuig: Bernie McCann, An tAonad Acmhainní Daonna, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, 4 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2.  

Admhófar go bhfuarthas iarratais taobh istigh de dhá lá tar éis iad a fháil. 

Is ar na hiarrthóirí atá an fhreagracht dul i dteagmháil leis an Aonad Acmhainní Daonna mura bhfaightear aitheantas taobh istigh de dhá lá.

Is é an spriocdháta chun foirmeacha iarratais comhlánaithe a fháil ná Dé Céadaoin 15 Meitheamh 2011.  

Fostóir comhdheiseanna is ea Leabharlann Náisiúnta na hÉireann. Cuirfear fáilte roimh chomhfhreagras i nGaeilge

 

 
Seomra Léitheoireachta, príomhchuntar.
Seomra Léitheoireachta, príomhchuntar.
Naisc Thapa