Ráiteas Príobháideachais

Féiniúlacht

Is é misean Leabharlann Náisiúnta na hÉireann an taifead doiciméadach agus intleachtach ar shaol na hÉireann a bhailiú, a chaomhnú, a chur chun cinn agus a chur ar fáil agus cur le rochtain a sholáthar ar an domhan mór d’eolas taifeadta.

Baineann an Ráiteas Príobháideachais seo le cleachtais phríobháideachais maidir leis an láithreán Gréasán seo.

Aidhm

Tugann Leabharlann Náisiúnta na hÉireann urraim do chearta a húsáideoirí agus ní bhailíonn sí, mar riail ghinearálta, eolas pearsanta i dtaobh na gcuairteoirí ar an láithreán. Caithfear le heolas pearsanta ar bith a thugann tusa go deonach do Leabhar Náisiúnta na hÉireann trí leas a bhaint as foirmeacha gréasáin m.sh. Foirm Réamhchláraithe Léitheora nó as ríomhtheachtaireachtaí leis na caighdeáin slándála agus rúndachta is airde, go docht de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 & 2003.

Foirm Réamhchláraithe Léitheora

Caithfidh tú an Fhoirm Réamhchláraithe Léitheora ar líne a chomhlánú chun iarratas a dhéanamh ar thicéad léitheora. Úsáidtear an fhaisnéis a chuireann tú ar fáil chun taifead ríomhaireachta a chruthú i d’ainm a stóráiltear i mbunachar sonraí. Is féidir linn d’iarratas ar thicéad léitheora a phróiseáil go hiomlán leis an bhfaisnéis a chuireann tú ar fáil nuair atá tú ag clárú agus cabhraíonn sí linn tú a chur i dtreo na seirbhíse nó na mbailiúchán cuí. Cabhraíonn an fhaisnéis sin linn freisin leibhéal na cianrochtana a d’fhéadfadh a bheith agat ar ár seirbhísí ar líne a chinneadh. Ní úsáidfear faisnéis bhreise a sholáthraíonn tú fút féin ach ar mhaithe le seirbhísí amach anseo a fhorbairt agus - má chuireann tú in iúl go bhfuil a leithéid uait - chun gníomhaíochtaí agus imeachtaí na Leabharlainne a chur in iúl duit.

Brabhsáil ghinearálta ar an ngréasán

Maidir le brabhsáil ghinearálta ar an ngréasán, ní nochtar aon eolas pearsanta dúinne i gcomhair na brabhsála ginearálta ar an ngréasán, cé go bhfuil roinnt faisnéise staitistiúla áirithe ar fáil dúinn tríd ár soláthraí seirbhísí Idirlín, logaí freastalaí gréasáin agus bogearraí anailísice gréasáin. D'fhéadfaí na nithe seo a leanas a áireamh leis an bhfaisnéis sin;
• Seoladh loighciúil an fhreastalaí a mbaineann tú leas as
• Ainm an fhearainn bharrleibhéil óna bhfaigheann tú rochtain ar an Idirlíon (mar shampla, .ie, com, .org etc.)
• Cineál an bhrabhsálaí a mbaineann tú leas as
• An dáta agus an t-am a fhaigheann tú rochtain ar ár láithreán
• An seoladh Idirlín óna bhfuarthas nasc lenár láithreán
Baintear leas as roinnt den fhaisnéis thuas chun staitisticí achoimre a chruthú lenar féidir linn teacht ar líon na gcuairteoirí ar ár láithreán, na leathanaigh is minice a bhfaightear rochtain orthu a aithint agus tríd is tríd, chun cabhrú linn ár láithreán a dhéanamh níos áisiúla don úsáideoir.

Fianáin a Úsáid

D’fhéadfadh roinnt de na rannáin ar an láithreán Gréasáin seo leas a bhaint as “fianáin”, ar téacschomhaid iad a chuirtear ar do ríomhaire. Is féidir leis an láithreán Gréasáin leas a bhaint as na comhaid seo chun anailís a dhéanamh ar an tslí a n-úsáideann tú an láithreán agus chun cuimhneamh ar do shainroghanna le linn do chuairteanna agus eatarthu. Is féidir leat diúltú d’fhianáin a úsáid trí na socruithe cuí ar do bhrabhsálaí a roghnú, ach tabhair do d’aire le do thoil go mb’fhéidir nach mbeidh tú in ann leas a bhaint as feidhmiúlacht iomlán an láithreáin Ghréasáin seo má dhéanann tú amhlaidh.

Google Analytics a úsáid

Baintear leas as Google Analytics, seirbhís anailísice gréasáin a sholáthraíonn Google, Inc. (“Google”), ar an láithreán gréasáin seo. Baineann Google Analytics úsáid as “fianáin”, ar téacschomhaid iad a chuirtear ar do ríomhaire, le cabhrú leis an láithreán gréasáin anailís a dhéanamh ar an tslí a mbaineann úsáideoirí úsáid as an láithreán. Tarchuirfear an fhaisnéis a ghineann an fianán faoin úsáid a bhaineann tú as an láithreán (lena n-áirítear do sheoladh IP) chuig Google agus stórálfaidh Google ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe í. Bainfidh Google leas as an bhfaisnéis seo ar mhaithe leis an úsáid a bhaineann tú as an láithreán gréasáin a mheasúnú, tuairiscí a thiomsú ar ghníomhaíocht láithreáin ghréasáin i gcomhair oibreoirí láithreáin ghréasáin agus ar mhaithe le seirbhísí eile a sholáthar a bhaineann le gníomhaíocht láithreáin ghréasáin agus úsáid idirlín. Féadfaidh Google an fhaisnéis seo a tharchur chuig tríú páirtithe chomh maith sa chás gur gá dóibh amhlaidh a dhéanamh de réir an dlí, nó sa chás go bpróiseálann na tríú páirtithe sin an fhaisnéis thar ceann Google. Ní chomhcheanglóidh Google do sheoladh IP le haon sonraí eile a choinníonn Google. Tríd an láithreán gréasáin seo a úsáid, toilíonn tú le próiseáil sonraí fútsa a dhéanfaidh Google chun na gcríoch agus sa tslí atá leagtha amach thuas.

Nochtadh

Ní chuirimid an fhaisnéis seo ar aghaidh chuig tríú páirtithe ar bith.

Ceart Rochtana

Tá aon fhaisnéis a choinnítear ar ríomhaire faoi réir na gceart agus na n-oibleagáidí atá leagtha amach sna hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003. Faoin Acht seo tá tú i dteideal cóip a fháil d’fhaisnéis fútsa a choinnítear ar ríomhaire aon tráth. Gearrann Leabharlann Náisiúnta na hÉireann táille €6.35 ar gach aon iarratas. Más mian leat cóip den fhaisnéis seo a fháil scríobh chuig: Gordon Farrell, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, Uimh. 4, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2 agus seic le haghaidh €6.35 á chur faoi iamh. Tá tuilleadh eolais ar ár n-oibleagáidí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí ar fáil sa rannán den láithreán gréasáin seo a bhaineann le Saoráil Faisnéise/Cosaint Sonraí.

Ceart chun ceartú nó scriosadh a dhéanamh

Tá tú i dteideal sonraí pearsanta a cheartú, más míchruinn iad, nó a scriosadh, mura bhfuil cúis dhlisteanach againn iad a choinneáil. Más mian leat iarratas a dhéanamh chun sonraí a cheartú nó a scriosadh, seol litir ina leagtar amach na cúiseanna le d’iarratas chuig Gordon Farrell, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, Uimh. 4, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2. Déanfar é seo laistigh de 40 lá féilire tar éis an iarratas a fháil. Ní ghearrtar aon táille ar an tseirbhís seo.

Slándáil

Táimid meáite ar sheirbhísí ar líne slána a sholáthar. Mar sin, déantar na hidirbhearta airgeadais ar fad trínár siopa ar líne a chriptiú agus a láimhseáil le RBS-Worldpay, ár gcomhpháirtí um réitigh íocaíochta, lena chinntiú go mbeidh na hidirbhearta sábháilte agus slán agus de réir caighdeáin idirnáisiúnta. Tá ár bhfreastalaithe Idirlín faoi chosaint ag ballaí dóiteáin agus córais bhraite ionraidh. Níl rochtain ar na freastalaithe seo ó lasmuigh den seomra ina gcoinnítear iad, agus níl rochtain ach ag pearsanra údaraithe ar an seomra sin. Tá seirbhísí saineolaithe slándála neamhspleácha fostaithe againn freisin chun comhairle a chur orainn maidir le slándáil ár gcóras.

An staighre ag dul suas go dtí an príomhsheomra léitheoireachta.
An staighre ag dul suas go dtí an príomhsheomra léitheoireachta.
Naisc Thapa