Tionscadal NEWSPLAN

Tháinig tionscadal NEWSPLAN go bunúsach ó lár na 1980í mar thionscadal caomhnaithe comhoibritheach do nuachtáin in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe. Baineann deich réigiún le NEWSPLAN, le Tuaisceart Éireann agus Poblacht na hÉireann mar réigiún amháin. Is í aidhm tionscadail NEWSPLAN nuachtáin a chaomhnú trí chlár micreascannánaithe a thugann cosaint do shealbhúcháin chruachóipe agus ábhar a chur ar fáil go réidh don phobal. Tá rath an tionscadail bunaithe ar chomhoibriú na leabharlann náisiúnta, na leabharlann poiblí, na leabharlann acadúil, na leabharlann príobháideach agus an tionscail nuachtán. Thángthas ar chinneadh gurbh é an bealach ab éifeachtúla nuachtáin a chaomhnú san fhadtéarma, agus rochtain ar an ábhar a cheadú, ná an t-ábhar sin a atáirgeadh trí mheán éigin eile. Thángthas ar chinneadh gurbh í an micreascannán, arna dtáirgeadh go caighdeán cartlainne, an fhormáid leaschaomhnaithe agus rochtana ab fhearr a bhí ar fáil. D'fhoilsigh gach réigiún tuarascáil, ina liostaítear sealbhúcháin gach comhad sa réigiún agus a leithdháileann tosaíochtaí don mhicreascannánú bunaithe ar

  • An bhail atá ar na comhaid chruachóipe
  • An leibhéal úsáide
  • Uathúlacht an chomhaid

Foilsíodh an chéad tuarascáil d'Éirinn sa bhliain 1992, agus foilsíodh eagrán leasaithe sa bhliain 1998. Táthar tar éis an Tuarascáil a nuashonrú in athuair, agus tá sí ar fáil anois i bhfoirm bunachair shonraí ar an láithreán seo. Ní raibh an tuarascáil ceaptha le feidhmiú mar acmhainn leabhareolaíochta, ach d'éirigh sí an-leathan ina húsáid ar an mbealach sin agus dealraítear í bheith ina huirlis fhíoráisiúil i gcomhair na taighde.

Aonad Micreascannáin na Leabharlainne Náisiúnta

Tá Aonad Micreascannáin na Leabharlainne Náisiúnta suite i bhfoirgneamh na Seirbhísí Teicniúla ag Lána Laighean, Baile Átha Cliath. Is í an aidhm táirge ardcháilíochta sholáthar de réir na gcaighdeán idirnáisiúnta. Déantar an t-ullmhúchán, scannánú agus próiseáil ar bhonn intí go léir. Leagtar béim mhór ar ullmhú an ábhair don mhicreascannánú, agus déantar dianphróiseas rialála cáilíochta ar gach scannán.

De réir mholtaí na Tuarascála den tionscadal NEWSPLAN in Éirinn, déantar comhaid nuachtáin a scanannú de réir an stádais tosaíochta a leithdháiltear sa Tuarascáil. Déanaimid iarracht cur chuige chomh solúbtha agus is féidir bheith again chun glacadh le horduithe um micreascanannú, ní féidir linn glacadh le horduithe faoi láthair áfach ach do na comhaid nuachtáin úd dá leithdháiltear stádas tosaíocht a haon sa tuarascáil NEWSPLAN.

Liosta Micreascannán le díol

Tá rogha teoranta de nuachtáin Éireannacha ar mhicreascannán le díol ag an Leabharlann Náisiúnta. Tá rogha teoranta de nuachtáin Éireannacha ar mhicreascannán le díol ag an Leabharlann Náisiúnta. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar an leathanach Nuachtáin ar Mhicreascannán .