Oideachas

Is acmhainn foghlamtha uathúil iad bailiúcháin na Leabharlainne Náisiúnta do mhic léinn i leith gach gné de stair agus chultúr na hÉireann. Tá clár leathan oideachasúil ceaptha ag an Leabharlann leis an gcumas sin a uasmhéadú, ag soláthar réimse leathan seirbhísí do dhaltaí bunscoile agus iar-bhunscoile agus do mhic léinn tríú leibhéal, d'foghlaimeoirí ar feadh an tsaoil agus d'oideachasóirí.

Bunoideachas
Tá an Leabharlann tar éis ceardlanna speisialta do bhunscoileanna agus turais ar thaispeántas Yeats a fhorbairt i gcomhar leis an gClár Tacaíochta don Churaclam Bunscoile.

Iarbhunoideachas
Tairgíonn an Leabharlann Náisiúnta rogha acmhainní atá saindeartha do dhaltaí iarbhunscoile lena n-áirítear cás-staidéir stairiúla agus sainturais ar thaispeántas Yeats.

Tríú Leibhéal
Sáracmhainn is ea an Leabharlann Náisiúnta do mhic léinn agus do mhúinteoirí tríú leibhéal agus tairgeann an Leabharlann seirbhísí éagsúla do ranganna fochéimithe.

Foghlaim ar feadh an tSaoil
Chun cloí lena tiomantas don fhoghlaim ar feadh an tsaoil, reáchtáileann an Leabharlann cúrsa rialta ar WB Yeats i gcomhar le Rannóg Oideachais Aosaigh COBÁC. Glacann sí páirt i dtionscnaimh mar Fhéile Bealtaine - Age & Opportunity freisin.

Teaghlach
Eagraíonn an Leabharlann ceardlanna scéalaíochta agus cruthaitheacha do leanaí, agus tá rian teaghlaigh speisialta "My Yeats" ceaptha aici le dul i dteannta thaispeántas Yeats.

Nascanna Oideachais

Liosta de nascanna chuig láithreáin/soláthróirí