Conas a shealbhaímidne

Sealbhaíonn an Leabharlann ábhar trí thaisce dhlíthiúil, trí bhronntanas agus trí cheannachán.

Taisce Dhlíthiúil

Is foráil reachtúil atá sa taisce dhlíthiúil a chuireann iallach ar fhoilsitheoirí cóipeanna dá bhfoilseacháin a thaisceadh i leabharlanna áirithe, sa tír ina bhfoilsítear iad de ghnáth. Déantar foráil reachtúil i bPoblacht na hÉireann don taisce dhlíthiúil san Acht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar 2000.

Éascaíonn an taisce dhlíthiúil d'fhorbairt ár gcartlainne clóbhuailte náisiúnta. Is minic gur sa Leabharlann Náisiúnta a fhaightear an t-aon chóip d'ábhar faoi leith atá ar fáil go héasca don phobal. Is í aidhm shloinnte na Leabharlainne an t-ábhar sin a chaomhnú agus é bheith inrochtana do na glúnta amach romhainn.

Chun liostaí d'ábhar a fuarthas le déanaí faoin reachtaíocht um thaisce dhlíthiúil a íoslódáil, féach an leathanach faoi Thaifead den Fhoilsitheoireacht Éireannach

Liostáileann an doiciméad seo a leanas na leabharlanna atá i dteideal, faoin reachtaíocht um chóipcheart, cóip shaor in aisce a fháil de rud ar bith a fhoilsítear in Éirinn:
Legal Deposit - General Information ISSN_5LegalDeposit.pdf (0 MB, Adobe PDF)

Bronntanas

Faigheann an Leabharlann Náisiúnta bronntanais luachmhara dár mbailiúcháin gach bliain, mar is léir ó na liostaí a cheanglaítear le Tuarascálacha Bliantúla na Leabharlainne. Táimid thar a bheith buíoch do na deontóirí a rannchuir chomh flaithiúil sin d'fhorbairt na mbailiúchán náisiúnta.

Leagtar amach critéir roghnaithe na Leabharlainne maidir le bronntanais go hachomair sa bhileog Treasuring our Heritage: Donation of Materials to the National Library of Ireland, ar féidir í a íoslódáil anseo:
Treasuring our Heritage NLI_TreasuringOurHeritage.pdf (0.15 MB, Adobe PDF)

Más spéis leat ábhair a bhronnadh ar an Leabharlann, ach nach bhfuil tú cinnte an sásaíonn siad ár gcritéir roghnúcháin, ba cheart duit dul i dteagmháil le ceachtar den Choimeádaí Lámhscríbhinní nó Coimeádaí na mBailiúchán Clóbhuailte agus Amhairc.

Tá roinnt áscanna ann - arna bhforáil faoi alt 1003 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 - inar féidir faoiseamh cánach a cheadú do dheontóirí ábhar oidhreachta do Leabharlann Náisiúnta na hÉireann. Féadtar an faoiseamh sin a chur i bhfeidhm i leith bronntanas nó "míreanna oidhreachta" ar nós cartlann, leabhar, taifead eastáit, lámhscríbhinní agus priontaí mar a sáraíonn luach na míreanna a bhronntar €150,000. Leagtar amach mionsonraí na gcoinníollacha incháilithe éagsúla don fhaoiseamh cánach i mbileog HET 1 na gCoimisinéirí Ioncaim.

Ceannach

Baintear leas as buiséad sealbhúchán na Leabharlainne lena thuilleadh forbartha a dhéanamh ar bhailiúcháin na Leabharlainne, bíodh sé trí cheannach díreach nó trí cheant. Déantar cinntí ábhar ársaíochta agus míreanna oidhreachta uathúla a cheannach ar chomhairle shaineolach d'fhoireann coimeádaithe na Leabharlainne. Ceannaítear foilseacháin reatha agus úra arb inspéise d'Éirinn iad, nach sealbhaítear faoin taisce dhlíthiúil, mar ghnáthchúrsa.

Mr Brian Lalor showing some of the 79 prints and 26 drawings which he donated to the NLI in 2005.
Mr Brian Lalor showing some of the 79 prints and 26 drawings which he donated to the NLI in 2005.
Quick Links