Ag déanamh iarratais ar Dheonú Armas

Is féidir armas a dheonú, faoi rogha Phríomh-Aralt na hÉireann, agus faoi réir ag treoirlínte arna leagan síos ó am go ham ag an gCoiste Ginealais agus Araltais agus ag Bord Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, orthu seo a leanas:

Saoránach de chuid na hÉireann nó duine a bhfuil teidlíocht aige/aici a bheith ina s(h)aoránach.

Duine a bhfuil cónaí air/uirthi sa Stát sa tréimhse cúig bliana ar a laghad díreach roimh dháta an iarratais.

Údarás poiblí nó áitiúil, comhlacht corparáideach nó aonán eile atá lonnaithe nó ag feidhmiú in Éirinn le cúig bliana ar a laghad.

Duine aonair, comhlacht corparáideach nó aonán eile nach bhfuil cónaitheach nó lonnaithe in Éirinn ach a bhfuil naisc mhóra stairiúla, chultúrtha, oideachais, airgeadais nó shinsearacha acu le hÉirinn

Ag déanamh iarratais ar Dheonú Armas

Ba chóir iarratas ar dheonú armas a chur chuig an bPríomh-Aralt, ar fhoirm fhorordaithe, ag leagan amach, i gcás iarratas pearsanta, buneolas pearsanta, agus teastais tacaíochta nó doiciméid chuí eile. I gcás armas a dheonaítear ar chomhlacht corparáideach nó ar aonán eile, ba chóir go mbeadh faisnéis san fhoirm iarratais faoi stádas dlí na heagraíochta (más ann dó), a struchtúr, a cuid gníomhaíochtaí agus gnó, an t-achar ama aici i mbun feidhmíochta agus, más cuí, faisnéis faoi bhallraíocht. Ba chóir mar is cuí cóip dheimhnithe de rún na Comhairle, an Bhoird, nó comhlacht rialaithe eile a chur isteach.

Más léir go bhfuil an fhoirm i gceart, breithneoidh aralt armas an cás agus rachaidh sé/sí i gcomhairle leis an iarratasóir maidir le dearaí éagsúla. Déantar réamhphéintéireacht ansin a bheidh le ceadú ag an iarratasóir agus taispeánfar dréacht de na Litreacha Paitinne dó nó di. Eisítear an doiciméad deiridh ar veilleam agus áirítear leis eiseamláiriú lámh-phéinteáilte den armas. Déantar taifead de dheonú an armais i gClár na nArmas agus is taifead poiblí é ansin.

Deonú Armas - Táillí

Chun sceideal táillí a fháil téigh i dteagmháil le do thoil le hOifig Phríomh-Aralt na hÉireann ag herald@nli.ie

Deonuithe Armas le Déanaí

Tá roinnt Deonuithe Armas a deonaíodh le déanaí ar fáil ar líne.