Home, National Library of Ireland
Roghchlár

Faisnéis Chorparáideach

Íomhá gar-amhairc de mhionghné an urláir mhósáice sa leabharlann

Tá faisnéis ar ár struchtúr rialachais, ar straitéis Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, agus ar ár mbeartais chorparáideacha agus ár dtuarascálacha le fáil anseo thíos.

Tá an Bord freagrach go comhchoiteann as an Leabharlann a threorú agus a stiúradh.

Cathaoirleach: Eoin McVey
 

Gnáth-Comhaltaí:
An Dr. Marie Bourke
An tOll. Maeve Conrick
John Grenham
Lisa Grimm
Lorelei Harris
An Dr. Conor Kostick
An tOll. Ciarán Ó hÓgartaigh
Jennifer Taaffe
An tOll. Kalpana Shankar
Caitriona Sharkey

 • Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an mBord ach ríomhphost a sheoladh chuig boardandcommittees@nli.ie
 • Is féidir tuilleadh eolais a fháil anseo.

Miontuairiscí faofa an Bhoird:

  2023:

  2022:

  2021:

  Image of board members 2023

  John Cox, Leabharlannaí Ollscoil na Gaillimhe; Caitriona Sharkey, comhalta boird; John Grenham, comhalta boird; an Dr. Audrey Whitty, Stiúrthóir Leabharlann Náisiúnta na hÉireann; Eoin McVey, cathaoirleach an bhoird; an Dr. Marie Bourke, comhalta boird; an tOll. Ciarán Ó hÓgartaigh, leaschathaoirleach agus Uachtarán Ollscoil na Gaillimhe.

  Cabhraíonn na Coistí leis an mBord agus cuireann siad comhairle air

  An Coiste Comhairleach do Léitheoirí: cabhraíonn an coiste seo leis an mBord agus cuireann sé comhairle air maidir le seirbhísí na Leabharlainne. 

  Cathaoirleach: Lorelei Harris

  Comhaltaí:
  Lian Bell
  Harry Hughes
  Liam O’Brien
  An tOll. Mary O’Dowd
  An Dr Audrey Whitty

  An Coiste Ginealais agus Araltais: cabhraíonn an coiste seo leis an mBord agus cuireann sé comhairle air maidir le feidhmeanna ginealais agus araltais na Leabharlainne.

  Cathaoirleach: John Grenham

  Comhaltaí:
  Catriona Crowe
  Lisa Grimm
  Tony Hennessy
  An Dr. Conor Kostick
  Nicola Morris
  An Dr Rachel Murphy
  An tOll. Kalpana Shankar

  Comhaltaí de bhrí oifige:
  An Dr. Audrey Whitty, Stiúrthóir 
  Colette O’Flaherty, Príomh-Aralt na hÉireann

   

  An Coiste Iniúchóireachta agus Riosca: cabhraíonn an coiste seo leis an mBord agus cuireann sé comhairle air maidir le dearbhuithe riosca, rialála, rialachais agus dearbhuithe gaolmhara na Leabharlainne. 

  Cathaoirleach: An tOll. Ciarán Ó hÓgartaigh

  Comhaltaí:
  An tOll. Maeve Conrick
  An tOll. Philip O’Regan
  Catriona Sharkey

  Is féidir teagmháil a dhéanamh leis na Coistí ach ríomhphost a sheoladh chuig boardandcommittees@nli.ie

  Is é an Stiúrthóir an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin a dhéanann bainistíocht ar an Leabharlann trí chéile. 

  Stiúrthóir reatha: An Dr. Audrey Whitty

  Stiúrthóirí roimhe seo:
  An Dr. Sandra Collins 2015-2022
  Fiona Ross 2010-2014
  Aongus Ó hAonghusa 2003-2009
  Brendan Ó Donoghue 1997-2003
  Seán Cromien 1997
  An Dr. Patricia Donlon 1989-1997
  Michael Hewson 1982-1988
  Alf MacLochlainn 1976-1982
  An Dr. Patrick Henchy 1967-1976
  An Dr. Richard J. Hayes 1940-1967
  An Dr. Richard Irvine Best 1924-1940
  An Dr. Robert Lloyd Praeger 1920-1924
  Thomas W. Lyster 1895-1920
  William Archer 1878-1895

  Cuimsítear an Stiúrthóir agus gach ceannasaí roinne de chuid na Leabharlainne ar an bhFoireann Ceannaireachta.

  Is é cuspóir na Foirne Ceannaireachta cur i bhfeidhm straitéis na Leabharlainne a fhorbairt agus a stiúradh go rathúil, bunaithe ar shaineolas na foirne, agus ceannaireacht a léiriú trí chinnteoireacht choiteann agus freagracht chomhroinnte.

  Stiúrthóir: An Dr. Audrey Whitty
  Ríomhphost: awhitty@nli.ie
  Teileafón: 01 60 30 267

  Leas-Stiúrthóir & Ceann na nEastát: Brian O'Donnell
  Ríomhphost: bodonnell@nli.ie
  Teileafón: 01 60 30 240

  Ceannasaí Cumarsáide agus Forbartha: Liz Coffey
  Ríomhphost: ecoffey@nli.ie
  Teileafón: 01 60 30 250

  Ceannasaí Bailiúchán Digiteach: Eoghan Ó Carragáin
  Ríomhphost: eocarragain@nli.ie
  Teileafón: 01 60 30 219

  Ceannasaí Gníomhach Taispeántas, Foghlama agus Cláreagraithe: Sara Smyth
  Ríomhphost: ssmyth@nli.ie
  Teileafón: 01 60 30 205

  Ceannasaí Airgeadais agus Príomhoifigeach Riosca: Kathleen Ruane
  Ríomhphost: kruane@nli.ie
  Teileafón: 01 60 30 266

  Ceannasaí Acmhainní Daonna: Katy Lumsden
  Ríomhphost: klumsden@nli.ie
  Teileafón: 01 60 30 310

  Ceannasaí Bailiúchán Foilsithe: Eoin McCarney
  Ríomhphost: emccarney@nli.ie
  Teileafón: 01 60 30 223

  Ceannasaí Soláthar Seirbhíse: Sandra McDermott
  Ríomhphost: smcdermott@nli.ie
  Teileafón: 01 60 30 227

  Coimeádaí na mBailiúchán Speisialta agus Príomh-Aralt na hÉireann: Colette O'Flaherty
  Ríomhphost: coflaherty@nli.ie
  Teileafón: 01 60 30 230

  Cairt Eagraíochta NLI

  Tá achoimre ar ár misean, ár bhfís agus ár luachanna, agus ar ár gcuspóirí straitéiseacha le haghaidh na tréimhse 2022-2026 le fáil i straitéis Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.

  Straitéis na Leabharlainne, 2022-2026 (PDF 2.9MB)

  Nochtuithe Cosanta

  An Tuarascáil Bhliantúil faoin Acht um Nochtadh Cosanta - 2022 (PDF )
  An Tuarascáil Bhliantúil faoin Acht um Nochtadh Cosanta – 2021 (PDF 391KB)
  An Tuarascáil Bhliantúil faoin Acht um Nochtadh Cosanta – 2020 (PDF 402KB)
  An Tuarascáil Bhliantúil faoin Acht um Nochtadh Cosanta – 2019 (PDF 87KB)
  An Tuarascáil Bhliantúil faoin Acht um Nochtadh Cosanta – 2018 (PDF 88KB)
  An Tuarascáil Bhliantúil faoin Acht um Nochtadh Cosanta – 2017 (PDF 87KB)

   

  Tuarascálacha Bliantúla

  Tuarascáil Bhliantúil – 2021 (PDF 3MB)
  Tuarascáil Bhliantúil – 2020 (PDF 87KB)
  Tuarascáil Bhliantúil – 2019 (PDF 87KB)
  Tuarascáil Bhliantúil – 2018 (PDF 2.3MB)
  Tuarascáil Bhliantúil – 2017 (PDF 2.5MB)


  Íocaíochtaí prasa 

   

  Tuairisceán maidir le hÍocaíochtaí Prasa, R3 2023 (PDF 156KB)

  Tuairisceán maidir le hÍocaíochtaí Prasa, R2 2023 (PDF 154KB)

  Tuairisceán maidir le hÍocaíochtaí Prasa, R1 2023 (PDF 428MB)
  Tuairisceán maidir le hÍocaíochtaí Prasa, R1-4 2022 (PDF 1.24MB)
  Tuairisceán maidir le hÍocaíochtaí Prasa, R1-4 2021 (PDF 512KB)
  Tuairisceán maidir le hÍocaíochtaí Prasa, R1-4 2020 (PDF 480KB)
  Tuairisceán maidir le hÍocaíochtaí Prasa, R1-4 2019 (PDF 488KB)
  Tuairisceán maidir le hÍocaíochtaí Prasa, R1-4 2018 (PDF 480KB)

   

  Íocaíochtaí os cionn €20,000

  Íocaíochtaí os cionn €20,000, R2, 2023 (PDF 129KB)
  Íocaíochtaí os cionn €20,000, R1, 2023 (PDF 129KB)
  Íocaíochtaí os cionn €20,000, R1-R4, 2022 (PDF 1.3MB)
  Íocaíochtaí os cionn €20,000, R1-R4, 2021 (PDF 592KB)
  Íocaíochtaí os cionn €20,000, R1-R4, 2020 (PDF 585KB)
  Íocaíochtaí os cionn €20,000, R1-R4, 2019 (PDF 579KB)
  Íocaíochtaí os cionn €20,000, R1-R4, 2018 (PDF 585KB)

  Tá na cearta dlíthiúla thíos ag gach aon duine faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014: 

  • an ceart rochtain a fháil ar thaifid oifigiúla arna gcoinneáil ag Ranna Rialtais agus ag gach comhlacht poiblí a chloíonn le forálacha Alt 6 den Acht; 
  • an ceart chun faisnéis phearsanta faoi/fúithi atá á coinneáil a cheartú nó a nuashonrú i gcás ina bhfuil an fhaisnéis sin neamhiomlán, mícheart nó míthreorach; agus 
  • an ceart go dtabharfaí mínithe dó/di ar chinntí arna ndéanamh ag comhlachtaí poiblí a bhaineann leis/léi. 

  Leis na cearta sin, tar éis dáta áirithe (an 21 Aibreán 1998 i gcás na Leabharlainne Náisiúnta), is féidir le daoine rochtain a iarraidh ar fhaisnéis phearsanta a choinnítear maidir leo – is cuma cén uair a cruthaíodh an fhaisnéis sin – agus ar thaifid eile a cruthaíodh tar éis an 21 Aibreán 1998. 

   

  Cén chaoi a bhfeidhmíonn an tSaoráil Faisnéise? 

  Ceanglaíonn an tAcht ar chomhlachtaí poiblí freagra a thabhairt ar iarratais ón bpobal ar fhaisnéis atá á coinneáil acu. I bhformhór na gcásanna, ní mór do chomhlachtaí poiblí a gcinneadh a thabhairt maidir le hiarratas laistigh de thréimhse 4 seachtaine tar éis an iarraidh a fháil. 

   

  Cén chaoi ar féidir liom iarratas ar shaoráil faisnéise a dhéanamh le Leabharlann Náisiúnta na hÉireann? 

  Ba cheart iarratas i scríbhinn nó i ríomhphost a chur chuig:

  An tSaoráil Faisnéise, 
  Leabharlann Náisiúnta na hÉireann,
  4 Sráid Chill Dara,
  Baile Átha Cliath 2
  Teil: +353 (1) 6030265 
  Ríomhphost: foi@nli.ie 

  Ba cheart na nithe seo a leanas a bheith san iarratas: 

  • Ráiteas go bhfuil an t‑iarratas á dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise; 
  • An oiread faisnéise agus is féidir faoi na taifid atá á lorg; 
  • An fhormáid inar mian leat aon taifid a scaoilfear a fháil (m.sh. mar fhótachóipeanna) 

  Tabharfar freagra tráth nach déanaí ná ceithre seachtaine tar éis an tIarratas a fháil. 

   

  An féidir liom rochtain a fháil ar aon fhaisnéis atá á hiarraidh agam? 

  Tá na taifid seo a leanas faoi raon feidhme na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise: 

  • gach taifead a bhaineann le faisnéis phearsanta atá á coinneáil ag an Leabharlann Náisiúnta, beag beann ar an uair a cruthaíodh iad 
  • gach taifead eile a cruthaíodh i ndiaidh dháta tosaithe an Achta um Shaoráil Faisnéise (21 Aibreán 1998) 
  • aon taifead eile a bhfuil gá leis chun taifead reatha a thuiscint, fiú má cruthaíodh an taifead sin roimh an 21 Aibreán 1998 
  • taifid phearsanra a bhaineann le baill foirne reatha a cruthaíodh i ndiaidh an 21 Aibreán 1995, agus taifid phearsanra a cruthaíodh roimh an dáta sin sa chás ina bhfuil siad á n‑úsáid nó ina bhfuil sé beartaithe iad a úsáid ar bhealach a dtéann i bhfeidhm, nó a bhféadfadh dul i bhfeidhm, ar bhealach diúltach ar an duine i gceist. 

  Mar sin féin, le gur féidir gnó a dhéanamh i gceart, uaireanta ní mór cineálacha áirithe faisnéise a dhíolmhú óna scaoileadh i gcásanna áirithe. Leagtar amach na cásanna sin san Acht. I measc na ndíolúintí is tábhachtaí, cuimsítear taifid a bhaineann leis na nithe seo a leanas: 

  • faisnéis faoi rún agus faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála de, 
  • faisnéis phearsanta (cé is moite d’fhaisnéis a bhaineann leis an duine ag a bhfuil an t‑iarratas á dhéanamh). 

  Is féidir go ndiúltófar d’iarratais freisin má mheastar go bhfuil siad rómhór nó nach bhfuil siad soiléir, ach tá dualgas ar an Leabharlann Náisiúnta cabhrú leis an iarrthóir é sin a réiteach. 

   

  An ngearrtar táille ar fhaisnéis a fháil faoin Acht um Shaoráil Faisnéise? 

  Ní ghearrtar aon táille ar iarratas a chur isteach. Maidir le hiarratais neamhphearsanta, is féidir táillí eile a ghearradh ar an am a chaitear chun teacht ar na taifid agus ar aon chostas atáirgthe a thabhaíonn an Leabharlann Náisiúnta chun an t‑ábhar a d’iarr tú a chur ar fáil (táillí cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála).

  Nuair is lú an costas cuardaigh, atáirgthe agus cóipeála ná €101, ní ghearrtar aon táille.  Nuair is mó an costas cuardaigh, atáirgthe agus cóipeála ná €500 ach nuair is ísle é ná €700, gearrtar táille €500 ar a mhéad.  Nuair is mó an costas cuardaigh, atáirgthe agus cóipeála ná €700, is féidir leis an gcomhlacht diúltú an t‑iarratas a phróiseáil.

  Tabharfar sonraí duit i scríbhinn faoi na táillí iarbhír a ghearrfar ort as d’iarratas.  Ba cheart íocaíocht a dhéanamh le Ríomhaistriú Airgid nó le seic nó ordú poist iníoctha le Leabharlann Náisiúnta na hÉireann. Déan teagmháil le foi@nli.ie chun sonraí bainc a fháil.  Tá liosta táillí ábhartha le fáil thíos: 

  Liosta táillí 

  • Ní ghearrtar aon táille ar iarratas a chur isteach 
  • Cuardach agus Aisghabháil – €20 in aghaidh na huaire (i gcás iarratais ar mó an costas cuardaigh, aisghabhála, agus cóipeála a bhaineann leo ná an táille íosta €100), faoi réir na n‑uasteorainneacha thuasluaite. 
  • €0.04 in aghaidh an leatháin fótachóipe 
  • Táille athbhreithnithe inmheánaigh – €30 (€10 dóibh siúd a bhfuil cárta leighis acu) 
  • Táille le hachomharc a dhéanamh chuig an gCoimisinéir Faisnéise – €50 (€15 dóibh siúd a bhfuil cárta leighis acu) 

  Nótaí:

  1. Ní ghearrtar aon táille mura bhfuil sna taifid ach faisnéis phearsanta a bhaineann leis an iarrthóir amháin, ach amháin i gcás inarb ann do líon mór taifead. 
  2. Má tá táille laghdaithe iarratais á héileamh agat, ní mór duit uimhir chlárúcháin an Chárta Leighis a lua leis an iarratas, mar aon le hainm an Bhoird Sláinte a d'eisigh é agus toiliú uait na sonraí sin a dheimhniú leis an mBord sin. 
  3. Tá liosta iomlán táillí ar fáil ach é a iarraidh. 

   

  Céard ba cheart dom a dhéanamh mura bhfuil mé sásta leis an gcinneadh faoi m’iarratas ar shaoráil faisnéise? 

  Is féidir leat achomharc a dhéanamh i gcoinne aon chinnidh a dhéanann an Leabharlann Náisiúnta ach scríobh chuig an Aonad Saorála Faisnéise, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, Baile Átha Cliath 2, agus athbhreithniú inmheánach a iarraidh ar an scéal. D'fhéadfadh táille €30 (€10 i gcás daoine a bhfuil cárta leighis acu) a bheith i gceist le hachomharc den sórt sin a dhéanamh. Ní ghearrfar aon táille as iarratais ar athbhreithniú inmheánach a bhaineann le faisnéis phearsanta amháin nó le cinneadh maidir le táille nó éarlais a ghearradh. 

  Ba cheart an t‑achomharc a dhéanamh laistigh de cheithre seachtaine tar éis dháta an fhreagra (ach ceadófar achomhairc dhéanacha i gcásanna áirithe). Déanfaidh ball foirne níos sinsearaí sa Leabharlann athbhreithniú iomlán ar an gcás faoin achomharc, agus cuirfear cinneadh in iúl duit laistigh de thréimhse trí seachtaine. 

   

  Céard a tharlóidh mura mbeidh mé sásta le cinneadh an athbhreithnithe inmheánaigh? 

  Is ceadmhach duit achomharc a dhéanamh laistigh de shé mhí ach scríobh chuig Oifig an Choimisinéara Faisnéise. Má dhéanann tú achomharc, déanfaidh an Coimisinéir Faisnéise imscrúdú agus breithniú iomlán ar an ábhar agus eiseoidh sé cinneadh nua.

  Ba cheart gach achomharc a sheoladh chuig: 

  An Coimisinéir Faisnéise,
  18 Sráid Líosain Íochtarach,
  Baile Átha Cliath 2
  Teil: +353 (1) 639 5689
  Íosghlao: 1890 22 30 30
  Facs: +353 (1) 639 5674
  Ríomhphost: info@oic.ie 

  D'fhéadfadh táille €50 (€15 i gcás daoine a bhfuil cárta leighis acu) a bheith i gceist le hiarratas den sórt sin a dhéanamh. Arís, ní ghearrfar aon táille as achomhairc chuig Oifig an Choimisinéara Faisnéise a bhaineann le faisnéis phearsanta amháin nó le cinneadh maidir le táille nó éarlais a ghearradh. 

   

  An féidir liom cabhair a fháil chun iarratas a dhéanamh? 

  Beidh. Má bhíonn cabhair uait, beidh an fhoireann san Aonad Saorála Faisnéise sásta cabhrú leat chun d’iarratas a scríobh.

   

  An gá dom iarratas ar shaoráil faisnéise a dhéanamh le faisnéis a fháil ó Leabharlann Náisiúnta na hÉireann? 

  Cuireann Leabharlann Náisiúnta na hÉireann faisnéis ar fáil don phobal go tráthrialta trí bhileoga faisnéise, foilseacháin, srl. Leanfar den nós sin. Bealach eile í an tSaoráil Faisnéise le rochtain a éascú ar thaifid nach gcuirtear ar fáil sa ghnáthchúrsa. 

   

  Cá háit ar féidir liom tuilleadh faisnéise a fháil ar an tSaoráil Faisnéise? 

  Tá faisnéis bhreise ar an tSaoráil Faisnéise le fáil ó: 

  An Coimisinéir Faisnéise,
  18 Sráid Líosain Íochtarach,
  Baile Átha Cliath 2
  Teil: +353 (1) 639 5689
  Íosghlao: 1890 253 238
  Facs: +353 (1) 639 5674 
  Ríomhphost: info@oic.gov.ie 

  An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
  An Láraonad Beartais,
  Urlár 3,
  7-9 Rae Mhuirfean,
  Baile Átha Cliath 2 
  Teil: +353 (1) 631 8258
  Facs: +353 (1) 604 5750
  Ríomhphost: cpu@per.gov.ie 

  Tá faisnéis níos cuimsithí ar an tSaoráil Faisnéise, lena n‑áirítear téacs an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014, le fáil ar www.foi.gov.ie.

   

  Tuilleadh faisnéise

  Cuairteanna fisiceacha ar NLI

   

  2023

  Q1

  Cuairteoirí     41,150[1]

   

  Taighdeoirí    4,392[2]

  2022

  Cuairteoirí     178,215[1]

   

  Taighdeoirí    12,045[2]

   

  2021

  Cuairteoirí     32,683

   

  Taighdeoirí    3,246

   

   

  Cuairteanna uathúla ar líne ar shuíomh gréasáin NLI agus ar Registers.nli.ie

  Cuairteanna in 2023. Q1                  169,122[3]

  Cuairteanna in 2022 . Q1-Q4           1,263,116[3]

   

  Cuairteanna in 2021. Q1-Q4             1,536,298

   

  Notaí

  1. Áiríonn figiúirí cuairteanna ar MoLI. Níos airde ná 2021 mar gheall ar dhúnadh COVID-19 agus oscailt srianta agus seirbhísí in 2021.
  2. Níos airde ná 2021 toisc go bhfuil na Seomraí Léitheoireachta ar oscailt gan bhriseadh ó mhí na Bealtaine 2021, tá méadú tagtha ar na huaireanta oscailte agus níl aon teorainn leis an líon daoine atá in ann rochtain a fháil ar na seomraí léitheoireachta.
  3. Athrú ar chur i bhfeidhm ‘fógra fianán’, rud a fhágann nach ndéantar líon suntasach cuairteanna a rianú nuair a dhiúltaíonn úsáideoirí gach fianán neamhriachtanach.