An Bord

Ar an 22 Meán Fómhair 2015, chuir Heather Humphreys TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, in iúl go bhfuil sé mar rún aici an tUas. H Paul Shovlin a cheapadh mar Chathaoirleach ar Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, faoi réir an ceapachán a bheith daingnithe ag an gComhchoiste Oireachtais um Chomhshaol, Cultúr agus Gaeltacht.  Tá an tUas. Shovlin ag fónamh ar an mBord le cúig bliana anuas mar ghnáthchomhalta.

Cheap an tAire na daoine seo a leanas mar ghnáthchomhaltaí den Bhord freisin:

• Ciara Breathnach
• Bob Collins
• Maeve Conrick
• James Dorgan
• Jack Keyes
• Conor Kostick
• Susan Schreibman
• Jennifer Taaffe

Déantar na ceapacháin faoin Acht um Fhorais Chultúir Náisiúnta, 1997, agus maireann siad téarma 5 bliana. Rinne na ceapaithe iarratais ar na poist trí www.stateboards.ie agus moladh iad tríd an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí mar gur measadh go gcomhlíonann siad an riachtanas scileanna do Bhord Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.

Ar aon dul leis an Acht um Fhorais Chultúir Náisiúnta, 1997, is ar feitheamh atá ceapacháin bhreise de ghnáthchomhaltaí den Bhord agus cuirfimid tuilleadh sonraí lenár suíomh Gréasáin in am is i dtráth.

Sonraí an tSeomra Léitheoireachta
Sonraí an tSeomra Léitheoireachta
Naisc Thapa