Oideachas

Is acmhainn foghlama uathúil iad bailiúcháin na Leabharlainne Náisiúnta do scoláirí i ngach gné de stair agus chultúr na hÉireann. Tá clár leathan oideachais ceaptha ag an Leabharlann leis an gcumas sin a uasmhéadú, trína soláthraítear réimse leathan seirbhísí do dhaltaí bunscoile agus iar-bhunscoile agus do mhic léinn tríú leibhéal, d'foghlaimeoirí ar feadh an tsaoil agus d'oideachasóirí.

Bunoideachas
Tá an Leabharlann tar éis ceardlanna speisialta do bhunscoileanna agus turais ar thaispeántas Yeats a fhorbairt i gcomhar le Clár Tacaíochta Churaclam an Bhunoideachais.

Iar-bhunoideachas
Cuireann an Leabharlann Náisiúnta rogha acmhainní atá saindeartha do dhaltaí iar-bhunscoile ar fáil lena n-áirítear cás-staidéir stairiúla agus sainturais ar thaispeántas Yeats.

Tríú Leibhéal
Sáracmhainn is ea an Leabharlann Náisiúnta do mhic léinn agus do mhúinteoirí tríú leibhéal agus cuireann an Leabharlann seirbhísí éagsúla ar fáil do ranganna fochéimithe.

Foghlaim ar feadh an tSaoil
Chun cloí lena tiomantas don fhoghlaim ar feadh an tsaoil, reáchtálann an Leabharlann cúrsa rialta ar WB Yeats i gcomhar le Rannóg Oideachais Aosaigh COBÁC. Glacann sí páirt freisin i dtionscnaimh mar Fhéile na Bealtaine - Age & Opportunity. 

Teaghlach
Eagraíonn an Leabharlann ceardlanna scéalaíochta agus cruthaitheacha do leanaí go rialta.

Naisc Oideachais

Liosta de nasc chuig láithreáin/soláthraithe úsáideacha oideachais.