Oifig an Phríomh-Arailt Ceisteanna Coitianta

Cé atá i dteideal a iarradh go mbronnfaí armais air nó uirthi?

Is ar dhiscréid an Phríomh-Arailt a bhronntar armais, faoi réir ag treoirlínte a leagann an Coiste Ginealais agus Araltais agus Bord Leabharlann Náisiúnta na hÉireann síos ó am go céile. Faoi réir na dtreoirlínte sin, is féidir armas a bhronnadh, de réir mar ata sonraithe thuas, orthu seo a leanas:

Saoránach de chuid na hÉireann nó duine a bhfuil teidlíocht aige/aici a bheith ina s(h)aoránach;

Duine a bhfuil cónaí air/uirthi sa Stát sa tréimhse cúig bliana ar a laghad díreach roimh dháta an iarratais;

Údarás poiblí nó áitiúil, comhlacht corparáideach nó aonán eile atá lonnaithe nó ag feidhmiú in Éirinn le cúig bliana ar a laghad;

Duine aonair, comhlacht corparáideach nó aonán eile nach bhfuil cónaitheach nó lonnaithe in Éirinn ach a bhfuil naisc mhóra stairiúla, chultúrtha, oideachais, airgeadais nó shinsearacha acu le hÉirinn.

Sa chás go mbronntar údaráis armais eile armas ar dhaoine atá i dteideal go mbronnfaí armais orthu in Éirinn, féadfaidh an Príomh-Aralt na harmais sin a athdhearbhú ach iarratas a dhéanamh chun a oifige.

Conas a dhéanfaidh mé iarratas ar bhronnadh armais?

Ba chóir iarratas ar bhronnadh armais a chur chuig an bPríomh-Aralt, ar an bhfoirm fhorordaithe agus buneolas pearsanta a thabhairt i gcás iarratas pearsanta, agus ba chóir teastais tacaíochta nó doiciméid chuí eile a chur isteach in éineacht leis.

I gcás armas a bhronntar ar chomhlacht corparáideach nó ar aonán eile, ba chóir go mbeadh faisnéis san iarratas faoi stádas dlíthiúil na heagraíochta (más ann dó), a struchtúr, a cuid gníomhaíochtaí agus gnó, an t-achar ama aici i mbun feidhmíochta agus, más cuí, faisnéis faoi bhallraíocht. Ba chóir, nuair is cuí sin, cóip dheimhnithe de rún na Comhairle, an Bhoird, nó comhlacht rialaithe eile a chur isteach.

Tabhair faoi deara nach ndéanfaidh an Príomh-Aralt armas a bhronnadh ar bhonn dearaí déanta agus curtha isteach ag an iarratasóir.

Cé chomh fada agus a thógann sé iarratas ar bhronnadh armais a phróiseáil?

Má dhéantar réamhscrúdú agus más cosúil go bhfuil an t-iarratas déanta i gceart, cuirfear é sin in iúl don iarratasóir. Déanann aralt armais an scéal a mheas go mionn agus téann sé i gcomhairle leis an iarratasóir faoi na dearaí éagsúla a d’fhéadfaí a úsáid. Déantar réamhphéintéireacht ansin agus taispeántar dréacht de na Litreacha Paitinne don iarratasóir. Eisítear an doiciméad deiridh ar veilleam agus áirítear leis eiseamláir lámh-phéinteáilte den armas. Déantar taifead den bhronnadh armais i gClár na nArmas agus is taifead poiblí é ansin.

Bíonn mórchuid ama ag teastáil chun armas a dhearadh agus an doiciméad deireanach a chruthú. Bíonn éagsúlacht ag baint leis an achar ama a thógann sé déileáil le hiarratais éagsúla. D'fhéadfadh sé suas le dhá mhí dhéag a thógáil chun iarratas nua a phróiseáil, rud a bhraithfeadh ar líon na n-iarratas atá déanta agus an méid oibre a bheadh i gceist.

Cé mhéad a chosnaíonn sé?

Bronnadh nó dearbhú armais phearsanta €3300

Údaráis Áitiúla, oifigí agus gníomhaireachtaí Rialtais €5000     

Scoileanna, Clubanna, Cumainn Ghairmiúla
agus Eagraíochtaí neamhbhrabúsacha eile €5000

Comhlachtaí Corparáideacha (Tráchtála) €10000

Caithfear €300 a íoc agus an t-iarratas á chur isteach; tá leath an mhéid atá fós le híoc iníoctha nuair a chuirfear tús le hobair ar an dearadh; agus ní mór an t-iarmhéid a íoc sula gcuirfidh an péintéir araltais tús leis an mbronnadh armais féin.

Cén éifeacht a bhíonn ag bronnadh armais?

Is ceadúnas chun an t-armas a úsáid é bronnadh armais, a thugann cead don deontaí, de réir an mhodha thraidisiúnta, an t-armas a chur ar taispeáint “on shield or banner or otherwise according to the Laws of Arms”. Fanann an cóipcheart i mbronnadh armais le Bord Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.

Ní thugtar grád ná teideal ar bith le bronnadh armais, agus ní bhíonn aon éifeacht aige ar an gceart a bhíonn ag an duine lena mbaineann ar aon mhaoin, idir réadmhaoin nó maoin phearsanta. Síneann bronnadh armais ar dhuine aonair dá sliocht nó dá shliocht leis an sloinne céanna, seachas don teaghlach.


An féidir liom leas a bhaint as 'armas mo theaghlaigh'?

Chun an fhírinne bheacht a dhéanamh, níl a leithéid de rud ann agus 'armas teaghlaigh'. Síneann bronnadh armais ar dhuine aonair dá sliocht nó dá shliocht leis an sloinne céanna, seachas don teaghlach.

An ionann ‘círín’ agus ‘armas’?

San araltas is éard atá i gceist leis an téarma ‘círín’ ná an chuid sin d’armas iomlán atá le fáil ar bharr clogaid, agus an chuid sin amháin, agus ní ceart an téarma a úsáid chun tagairt a dhéanamh d’armas iomlán mar sin.

An ndéanfaidh Oifig an Phríomh-Arailt taighde ar mo shon?

Ní théann Oifig an Phríomh-Arailt i mbun taighde ginealais agus ní chuardaíonn an fhoireann ábhair i dtaifid na hoifige ar son bhaill an phobail.

Féach ar an gcuid Taighde a Choimisiúnú le tuilleadh eolais a fháil faoi conas tríú páirtí a choimisiúnú chun taighde a dhéanamh.

Samplaí de Litreacha Paitinne sínithe agus séalaithe ag an bPríomh-Aralt Nollaig 2005
Samplaí de Litreacha Paitinne sínithe agus séalaithe ag an bPríomh-Aralt Nollaig 2005
Naisc Thapa